Ιριδολογία

Ιριδολογία

Ὡς ἔρευνα καὶ ἐν συνεχεῖᾳ ὡς ἐπιστήµη, ἡ ἰριδοσκόπησις ἀκολουθούµενη ἀπὸ τὴν ἰριδολογία, ἐµφανίστηκε στὸ σηµερινό προσκήνιο ἀπὸ τὸν Οὔγκρο Ἰκνατς Φὸν Πέξλη στὸ τὲλος τοῦ προπερασµένου αἰῶνος. Παρατηρῶντας µία κάθετη λευκή γραµµή ποὺ φάνηκε στὸ κάτω µέρος τῆς ἴριδος µίας κουκουβάγιας, τὸ συνέδεσε µέ τὸ σπασµένο πόδι της.
Ἔκτοτε ἄρχισε νὰ ἐρευνᾶ τὰ µάτια ζώων καὶ ἀνθρώπων ποὺ εἶχαν ἀρρωστήσει καὶ ξεκίνησε νὰ καταγράφῃ σὲ ἔνα περίγραµµα τῆς ἴριδος, θέσεις ποὺ ἀντιστοιχοῦσαν σὲ ἐπώδυνα σηµεῖα τοῦ σώµατός τους.
Ἔτσι σχηµατίστηκε ὁ πρῶτος χάρτης τῆς ἰριδολογίας. Ἀπὸ τὸτε ἀσχολήθηκαν ἀρκετοί ἐρευνητές µὲ τὴν ἴριδα καὶ ἐπροχώρησαν τὴν ἰριδοσκόπησι στὸ ἐπίπεδο τῆς ἰριδοδιαγνώσεως, χρησιµοποιώντας ὑψηλή τεχνολογία σὲ συνάρτησι µὲ ἀνατοµία καὶ βιολογία.

Συµπέρασµα: Τὸ σῶµα κυβερνᾶται ἀπὸ τὸ κεντρικό νευρικό σύστηµα. Αὐτὸ λαµβάνει µηνύµατα καὶ ἐν συνεχεῖᾳ ἀποστέλλει τὶς κατάλληλες ἐντολές γιὰ νὰ λειτουργήση ἡ περιφέρεια. Τὰ νεῦρα ὡς ἀγωγοί (ἐνεργειακοῦ) ἡλεκτρικοῦ δυναµικοῦ, περιβάλλονται ἀπὸ ἕνα µαγνητικό (ἐπαγωγικό) πεδίο τὸ ὀποῖον ἐπιρρεάζει κατά τι τοὺς περιβάλλοντες ἰστούς, ἀκόµη καὶ ἄλλους νευρῶνες.
Ἡ ἴρις λαµβάνει τὶς τροφικές της ἐντολές ἀπὸ τὸ πίσω µέρος τοῦ προµήκη µυελοῦ.
Αὐτός ὁ νευρώνας περιβάλλει τὸν προµήκη (Πόνς Βαρόλι) (µέρος τοῦ κεντρικοῦ νευρικοῦ συστήµατος) καὶ µέ αὐτόν τὸν τρόπο ἐπιρρεάζεται ἀπὸ ὅλα τὰ µηνύµατα, ἀπὸ καὶ πρός τὴν περιφέρεια, µέσῳ ἐπαγωγικῶν ρευµάτων.
Ἔτσι ἀναλόγως τὸ µήνυµα, ἤ ὑπέρ ἤ ὑπό συτίζεται (νευρώνεται) ὁ ἰστός τῆς εὐαίσθητης ἴριδος καὶ διαχωρίζεται ἤ συµπυκνοῦται ἤ χρωµατίζεται κατά τὴν οὐσία ποὺ προσλαµβάνει, ἐξ οὖ καὶ τὰ ὀρατά ἀλλὰ καὶ ἐναλλασόµενα σηµάδια ποὺ βλέπουµε στὴν ἴριδα.

Σ. Σ. Λ. Χριστοδουλαρῆς

Leave a Reply

Your email address will not be published.